ESNAF VE SANATKARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıkça Sorulan Sorular

 
  1. Esnaf ve Sanatkârlar Odası Nedir? Nasıl Kurulur?
            5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde ihtisas odası ve karma oda olarak iki ayrı esnaf ve sanatkâr odasının tanımı yapılmıştır. Bu tanıma göre ihtisas odası, aynı meslekte faaliyette bulunan esnaf ve sanatkârların bir araya gelerek il merkezlerinde veya ilçelerde kurmuş oldukları esnaf ve sanatkârlar odalarını ifade ederken karma oda ise ihtisas odası kurulabilecek sayıya ulaşamayan değişik mesleklerdeki esnaf ve sanatkârların bir araya gelerek kuracakları odalar olarak tanımlanmaktadır. 
            Odaların kuruluşu oda kurmak istenilen yerde çalışmakta olan sanat, hizmet ve meslek sahipleri ile esnaftan en az 500 kişinin isteği ve Bakanlık izni ile mümkün olmaktadır. Burada önemli olan hususlar, ilde veya ilçede hâlihazırda oda kurulması istenilen meslek ile ilgili bir ihtisas odasının olmaması, karma oda kurulmak isteniyorsa da kurucu üyeler arasında kendi mesleği ile ilgili olarak kişinin kendi mesleğine özgü bir odaya kayıtlı bulunmamasıdır.
            Odaların çalışma bölgesi, bulundukları ilçenin idari sınırlarıdır. Birden fazla ilçe bulunan büyükşehir il merkezlerinde kurulan odaların çalışma bölgesi büyükşehire dahil ilçelerin idari sınırlarıdır. Aynı çalışma bölgesinde aynı konuda birden fazla oda kuruluşu yetkisi verilmez, oda üyesi olacak esnaf ve sanatkârların tamamının kuruluş için yetki alınan odaya girişi yapılır.
            Yeni kurulacak odalar için, oda üyesi olacak kişiler arasından  9 kişilik kurucular kurulu oluşturulur.
            Bakanlık, kuruluş işlemlerini başlatmak üzere yetki talep eden kişi/kişilere e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı (ESBİS) üzerinde kurulan sanal odaya kaydedilecek esnaf ve sanatkârların bilgisinin girilebilmesi için yetki verir.
            Oda kurucu üyelerinin tüm bilgileri, Bakanlıktan alınacak yetkiden sonra Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanına (ESBİS) kurucular kurulu tarafından eksiksiz olarak girilir.
            Oda kuruluşu ile ilgili olarak Mülki İdare Amirliğine verilecek müracaat dilekçesine, Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanına girişi yapılan ve en az 500 kişilik kurucu üyelere sicil müdürünün gözetiminde tanzim ve imza edilen Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından alınmış 5  adet oda kuruluş tutanağı ve kurucular kurulunun hazır bulunmasıyla sicil müdürünün huzurunda düzenlenen Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından alınmış beş adet oda ana sözleşmesi eklenir.
            Oda ana sözleşmesi, oda kuruluş tutanağı ve kurucu üye bilgilerinin gerçeğe uygun olup olmamasından sicil müdürü sorumludur.
            Mülkî idare amirliği 15  gün içinde oda kuruluş talebini inceler ve görüşü ile birlikte kuruluş belgelerini noksansız olarak Bakanlığa gönderir. Bakanlık kuruluş talebi hakkında ilgili Birliğin görüşünü alır.
            Bakanlık oda ana sözleşmesini ve kuruluş tutanağını 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 4 üncü maddesine göre inceler. Oda kuruluş tutanağında yer alan kişilerin vergi mükellefi olmasına ve Ticaret ve Sanayi Odasında kaydının bulunmamasına dikkat edilir.
            Bakanlık tarafından onaylanmasını müteakip oda kurulmuş olur. Bakanlık bir ay içinde kuruluş izni verip vermediğini bildirmediği takdirde oda kurulmuş sayılır.Kuruluşu yapılan odanın kuruluş tutanakları ve ana sözleşmesinin birer adedi Bakanlıkta alıkonulur. Diğerlerinin birer adedi Bakanlık tarafından konfederasyona, valiliğe, birliğe ve odaya gönderilir ve buralarda muhafaza edilir.
            Oda, kuruluşunun Bakanlık tarafından onaylandığı tarihten itibaren tüzel kişilik kazanır. Ancak, odanın fiilen faaliyete geçebilmesi için, kurucular kurulu tarafından oda kuruluşunun Bakanlık tarafından onaylandığı tarihten itibaren, odaya daha sonra kayıtları yapılan üyeler de dahil, 90 gün  içinde oda kuruluş genel kurulunu yapması ve oda organlarını teşekkül ettirerek Bakanlığa bilgi vermesi zorunludur.
            Kuruluş genel kurulunu yapamayan odanın kuruluşu yok sayılır. Kuruluş genel kurulunu yapan oda, ana sözleşmede belirtilen tarihte olağan genel kurulunu da yapmak zorundadır. Kuruluşu yapılan odanın, daha sonra kuruluşunun usule uygun olmadığının anlaşılması halinde süre kaydı aranmaksızın odanın kuruluşu Bakanlık tarafından iptal edilir.
 
2. Oda kaydı esnasında istenmesi gereken belgeler nelerdir, hangi kurallara tabiidir?
 
            Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 04/04/2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/1 sayılı Genelgesiyle ilgili sicil müdürlükleri ile esnaf ve sanatkârlar odalarına kayıt işlemlerinde istenilen belge sayısı azaltılmış ve bundan böyle esnaf ve sanatkârlardan sicil ve oda kayıtlarında;
            a) Nüfus cüzdanı örneği ya da fotokopisi,
            b) İkametgâh ilmuhaberi,
            c) Vergi levhasının aslı ya da fotokopisi
İstenmemesi kuralı getirilmiştir.
            Ayrıca, esnaf ve sanatkârlar tarafından sicil müdürlüğüne kayıt sırasında, 3 adet vesikalık fotoğraf ibraz edilecek ve bu belgeler daha sonra sicil müdürlüğü marifetiyle ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına intikal ettirilecektir.
Dolayısıyla, esnaf ve sanatkârların oda kaydı esnasında T.C. kimlik numarasını beyan etmeleri yeterli olup, yukarıda sayılan belgelerin istenmesine gerek yoktur.
Bunlara ek olarak ticari taşıt kayıtlarında araç sahibine ait ruhsat fotokopisi istenir.
 
  1. Oda unvan değişikliği nasıl yapılmaktadır?
            Esnaf ve sanatkârlar odalarının unvan değişikliği talepleri 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 4, 5, 10, 11 ve 45 inci maddeleri ile 13 Kasım 2015 tarihli ve 29531 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının Unvan Değişikliğine ilişkin Tebliğ" ve Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun 13/06/2007 tarihli ve 1 No’lu Kararına dayanılarak değerlendirilmektedir.
            Tebliğ’ e göre göre, odaların unvan değişikliği, oda yönetim kurulunun kararı üzerine Bakanlığımızın ön izni ve oda genel kurulunun kabulüyle gerçekleşir. Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci bendinde odaların ihtisas yapısını bozacak şekilde unvan değişikliği yapılamayacağı açıkça belirtilmiştir.
 
Aynı tebliğe göre odaların unvan değişikliğinde, aşağıdaki kriterler aranmaktadır:
a) Talep edilen unvanın, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun Kararında belirlenen meslek koluna uygun olması.
b) Çalışma bölgesi içerisinde, faaliyet konusu aynı olan bir ihtisas odasının bulunmaması.
c) Talep edilen unvanla ilgili meslekteki esnaf ve sanatkârların çoğunluğunun, unvan değişikliğini talep eden odaya kayıtlı olması.
ç) Odanın, unvan değişikliğine konu meslekteki aktif üye sayısının, Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen esnaf ve sanatkâr sayısından fazla olması.
 
            Unvan değişikliği taleplerinin incelemeye alınabilmesi için, oda Yönetim Kurulu Kararı ile beş adet yönetim kurulu üyelerince imzalanmış “Tadil Tasarı Metni” asıllarının öncelikle ildeki birliğe iletilmesi gerekmektedir. Birlik bu evrakları inceleyerek Genel Müdürlüğümüze 10 gün içerisinde göndermekle yükümlüdür. Genel Müdürlük evrak ulaştıktan sonra 1 ay içerisinde talebe cevap vermektedir.
 
            Yine aynı tebliğin 7 nci maddesine göre talebe olumlu cevap verilmesi halinde oda yapacağı ilk genel kurulda gündemde yer almak suretiyle unvan değişikliğini görüşmek durumundadır. Unvan değişikliğinin, Bakanlık izninden sonraki ilk genel kurul toplantısında görüşülmemesi veya genel kurulda toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak kabul edilmemesi halinde, daha sonra yapılacak genel kurul toplantılarında unvan değişikliğinin görüşülebilmesi için sürecin yeniden başlatılması gerekir. Yapılan genel kurul toplantısı evraklarının 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilmesi esastır.
 
Soru 4- Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri İle İlgili Problemler Nelerdir?
Esnaf ve sanatkârların Halkbank aracılığıyla devlet destekli kredi almalarında teminatlarının yetersiz kalması durumunda kredi kefalet kooperatiflerinin kefaleti gerekmektedir. Esnaf ve sanatkârlar ilgili kooperatiflere üye olarak uygun şartlarda kredi kullanabilmektedir. Bu konu ile ilgili problemlerde Bakanlığımız Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilmelidir. Tel: 0312 449 4600-01
 
Soru 5- KOSGEB desteklerinden nasıl faydalanırım?
KOSGEB desteklerine ulaşım ve başvuru işlemleri hakkında bulunduğunuz ildeki KOSGEB il müdürlüğü ya da KOSGEB temsilciliği aracılığıyla bilgi alınmaktadır. İlgili birimlerin iletişim bilgileri için www.kosgeb.gov.tr adresine ya da 444 1 567(KOS) telefon numarasına ulaşılmalıdır.
 
Soru 6- Esnaf ve Sanatkârım, 30.000 TL’ye kadar sıfır faizli krediden nasıl faydalanırım?
16.12.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2015/8297 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile sıfır faizli kredi imkanı getirilmiştir. Kredi kapsamında, makine, ekipman ve demirbaş alımları, iş yeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kredi talep eden esnaf ve sanatkârlar 30.000 TL’ye kadar %100 faiz indirimli kredi kullanabileceklerdir. Bu krediden faydalanmak isteyen esnaf ve sanatkârların kredi kullanım amaçlarını yazılı olarak taahhüt etmeleri gerekmektedir. Söz konusu krediye başvuru için herhangi bir meslek ayrımı bulunmamaktadır. Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan herkes başvurabilmektedir. Esnaf ve sanatkârlar, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla ya da doğrudan Halkbankası’na başvurulabilmektedirler.
 
Soru 7- Esnaf ve Sanatkârım, Hazine destekli krediden nasıl faydalanırım?
2016 yılı içerisinde esnaf ve sanatkârlar, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla ya da doğrudan Halkbankası’ndan kullanılacak kredilerde %50 faiz indirimi imkanıyla kullanabileceklerdir.
2015 yılında başlayan geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığınca kabul edilen) faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkârlara %100 faiz indirimli kredi imkânı sunulmaktadır.
Ayrıca 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak krediler için %100 faiz indirimi uygulanmaktadır.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve kredi faiz desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Girişimcilik Destek Programını bitiren, başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Halk Bankası’na sunmaları durumunda 100.000 TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı sunulmaktadır.
 
Soru 8- Esnaf ve sanatkâr olarak ESBİS’ de Neler Yapabilirim?
Esnaf ve sanatkârlarımız ile daha önce esnaf ve sanatkârlık yapmış vatandaşlarımız ESBİS üzerinden kendilerine ait sicil bilgilerinin yanı sıra kayıt, aidat, belge ve genel kurul bilgileri gibi üyelik bilgilerine ve esnaf ve sanatkâr olarak meslek kuruluşlarında yapmış oldukları diğer iş ve işlemlere ilişkin bilgilere ulaşabilmektedir.
 
Soru 9- ESBİS’e nasıl girerim?
ESBİS’ e www.esbis.gtb.gov.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılabilmektedir. E-Devlet şifrenizi PTT şubelerinden edinebilirsiniz.
 
Soru 10- ESBİS Şifremi Kaybettim/Unuttum, Ne Yapmalıyım?
E-Devlet şifrenizi kaybettiyseniz veya unuttuysanız; www.turkiye.gov.tr internet adresinden “şifremi unuttum” seçeneği ile yeni bir şifre belirleyebilirsiniz.
 
Soru 11- ESBİS’ de Bilgilerim (Meslek, Oda, Kimlik bilgileri vs.) Doğru Görünmüyor, Ne Yapmalıyım?
ESBİS’ de yer alan bazı bilgiler esnaf ve sanatkârlar tarafından değiştirilebilirken bazıları sadece ilgili sicil müdürlüğü tarafından değiştirilebilmektedir. Bu sebeple esnaf ve sanatkârların değişiklik yapamadığı alanlarda hatalı veya eksik bilgi görürseniz sicil müdürlüğüyle iletişim kurmalısınız.
 
Soru 12- ESBİS üzerinde yer alan bilgilerimde ne gibi değişiklikler yapabilirim?
Esnaf ve sanatkârlar ESBİS’ de yer alan iş yeri bilgilerini, telefon ve faks bilgilerini güncelleyebilir, fotoğraf ve ehliyet bilgisi ekleyebilirler. Ayrıca “Ek bilgiler” bölümünde yer alan bilgileri de güncelleyebilirler.
 
Soru 13- ESBİS üzerinde aidat bilgilerimi görebilir miyim?
Sistem üzerinde yer alan aidat tahsilat sayfasında ödemesi yapılmamış olan borçlar görüntülenebilir ve toplam borç tutarı hesaplanabilir.
 
Soru 14- Ödediğim Aidatlar ESBİS’ de Ödenmemiş Görünüyor, Ne yapmalıyım?
Kişinin kayıtlı olduğu esnaf ve sanatkâr odasına ödediği aidatlar sistemde ödenmemiş olarak görünüyorsa; öncelikli olarak ilgili odaya durumu bildirmelidir. Kişinin ilgili odaya durumu bildirmesine rağmen konuyla ilgili gerekli düzeltmelerin yapılmaması halinde ödemeyi ispatlayıcı belgelerle birlikte Genel Müdürlüğümüze bir dilekçe ile başvuruda bulunulmalıdır.
 
Soru 15- Kayıtlı Olduğum Meslek Kuruluşunun Genel Kurul Bilgilerine Nasıl Ulaşırım?
ESBİS’e giriş yapıldıktan sonra “Genel kurul bilgileri” bölümünden ilgili meslek kuruluşuna ait genel kurul ve hazirun bilgilerine ulaşılabilir. Kişinin hazirunda yer alıp almadığı da bu sayfadan görülebilmektedir.
 
Soru 16- Esnaf ve Sanatkârlar Şurası Nedir? Görevleri Nelerdir?
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası" başlıklı 30 uncu maddesinde; esnaf ve sanatkârlara ilişkin ülke düzeyindeki politikaların belirlenmesi, bu konudaki sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının araştırılması, Bakanlığımızca alınacak hukuki ve idari tedbirlerin ilgili kurum, kuruluş ve meslek gruplarının katılımı ile oluşturulması amacıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından “Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası”nın toplantıya çağrılacağı hükme bağlanmıştır.
Bakanlığa verilen Şûra düzenleme yetkisi ve görevi çerçevesinde hazırlanan Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliği 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Şûranın görevleri;
a) Esnaf ve sanatkârlarla ilgili alanlarda yapacağı araştırma, çalışma ve eylemler ile toplumun çeşitli kesimleri ve bu konuda politika belirleyen diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, uluslararası gelişmeleri izleyen ve değerlendiren, esnek ve hızlı karar alabilen, amaç ve sonuçlara odaklanmış, adil, verimliliği esas alan etkin bir esnaf ve sanatkâr sisteminin oluşturulmasına katkı yapmak üzere, gerekli strateji ve politikaları objektif esaslara göre belirleyerek görüş ve öneri sunmak,
b) Esnaf ve sanatkârların başta bölgesel ve sektörel sorunları olmak üzere rekabet güçlerinin artırılması, araştırma, geliştirme ve yenilikçilik yeteneklerinin geliştirilmesi, pazarlama, hammadde, tezgâh temini, altyapı ve benzeri konularda çalışmalar yaparak görüş ve öneri sunmak,
c) Esnaf ve sanatkârları ilgilendiren konularda üniversite ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacak konuları belirleyerek görüş ve öneri sunmak,
ç) Esnaf ve sanatkârları ilgilendiren konulardaki mevzuatın uygulanmasından kaynaklanan aksaklıkların giderilmesi hususunda çalışmalar yaparak görüş ve öneri sunmak,
d) Esnaf ve sanatkârlarla ilgili mevzuatın Avrupa Birliğindeki başarılı örneklerle uyumlu hale getirilmesi için çalışmalar yaparak görüş ve öneri sunmak,
e) Esnaf ve sanatkârların devlet kurumları ve meslek kuruluşları ile olan iş ve işlemlerini en kısa sürede ve elektronik ortamda yapabilmelerini sağlayacak yasal ve teknik altyapıları hazırlamaya yönelik çalışmalar yaparak görüş ve öneri sunmak
olarak belirlenmiştir.
 
Soru 17- Esnaf ve Sanatkârlar Şurası’nın Başkanı ve Üyeleri Kimlerdir?
Gümrük ve Ticaret Bakanının Başkan olduğu Şûra, aşağıda belirtilen üç grubu temsil eden üyelerden oluşur:
a) Doğal üyeler: Bakan, Bakan Yardımcısı, Bakanlık Müsteşarı, Sekreteryanın bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen ilgili Genel Müdürlüklerin Genel Müdürleri.
b) Temsilci üyeler:
1) Kamu kesimi grubu: Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığını temsilen Müsteşar; Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Kamu İhale Kurumu (KİK), Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Patent Enstitüsü (TPE), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK) temsilen Başkan; Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerini temsilen Belediye Başkanı ile Türkiye Halk Bankasını temsilen Genel Müdür.
2) Sivil toplum grubu: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı ve Genel Sekreteri, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonları Başkanları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliklerinden en fazla üyeye sahip ilk üç Birlik Başkanı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı ile ülke genelinde en fazla üyeye sahip Esnaf ve Sanatkâr Derneğinin Başkanı.
 Seçilmiş üyeler: Bakan tarafından; esnaf ve sanatkârlar alanlarında uzmanlık ve kariyere sahip, en az iki üye üniversitelerden olmak üzere, toplam dört üye seçilir.
 
Soru 18- Esnaf ve Sanatkârlar Şurası Ne Sıklıkla Toplanır?
Esnaf ve Sanatkârlar Şûrasının ilki 1990 yılında Devlet Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. Şûranın İkincisi 1994 yılında, üçüncüsü ise 1998 yılında gerçekleştirilmiştir. 1998 yılından sonra 16 yıl boyunca gerçekleştirilemeyen Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası’nın dördüncüsü 26-27 Kasım 2014 tarihleri arasında Ankara’da ATO Congresium Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilmiş olup, beşinci Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası’nın 2016 Kasım ayında aynı yerde yapılması planlanmaktadır.
 
Soru 19- Şura Organları Hangileridir; Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usulleri Nelerdir?
Esnaf ve Sanatkârlar Şûrasının Genel Kurul ve İcra Kurulu olmak üzere iki önemli organı bulunmaktadır.
1-) Genel Kurul: Genel Kurul yukarıda sayılan Şura üyelerinden oluşur ve görevleri şunlardır:
a) Yıllık iş planını görüşmek ve onaylamak,
b) Toplantı gündeminde belirlenen konularda veya hazırlanan raporlarla ilgili görüş bildirmek,
c) Gündeme alınması gereken konularda önerilerde bulunmak,
ç) İcra Kurulunda yer alacak üyeleri belirlemek,
d) İhtiyaç halinde çeşitli konularda komisyonlar oluşturmak ve bunların çalışmalarını sağlamak,
e) Şûra Genel Kurulu gündeminde bulunan konuların hangi komisyonlarda görüşüleceğini tespit etmek,
f) İcra Kurulunun ve komisyonların faaliyetlerini izlemek.
 
Genel kurulun çalışma usul ve esasları
Genel Kurul, iki yılda bir Kasım ayında Başkanca belirlenen günde olağan toplantısını yapar. Olağan toplantının yeri, tarihi, saati ve gündemi üyelere toplantı gününden en az on beş gün önce yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Genel Kurul, Başkanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir. Ayrıca, üyelerinin çoğunluğunun başvurusu üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü toplantının yeri, tarihi, saati ve gündemi üyelere toplantı gününden en az on beş gün önce yazılı veya elektronik ortamda bildirilir.
Toplantı yeri ve diğer ihtiyaçlar Bakanlıkça sağlanır. Toplantıların gündemi, İcra Kurulu ile çalışma grubu ve komisyon başkanlarından gelen bilgi ve görüşler değerlendirilerek, Başkan tarafından belirlenir. Toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel Kurul üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Ayrıca, toplantılara gündeme göre Bakanlık birimlerinden belirlenecek yetkililer ile Başkanın davetiyle kamu veya özel sektörden kişiler de katılabilir. Bu kişilerin oy kullanma hakkı yoktur. Genel Kurul çalışmaları ve tartışmalarında ileri sürülen görüşler, toplantı tutanağıyla tespit olunur ve çoğunluk görüşüne katılmayan üyeler, kendi görüşlerini tutanağa yazdırabileceği gibi toplantıyı izleyen iki gün içerisinde Sekreteryaya da gönderebilir.
Uygun görülen Şûra raporları Bakanlığın kurumsal İNTERNET  sayfasında yayımlanır. Bu raporlar aynı zamanda elektronik ortamda tüm üyelere gönderilir.
 
2- İcra Kurulu: İcra Kurulu, Şûranın yürütme organıdır. İcra Kurulunun Başkanı, Sekreteryanın bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısıdır. İcra Kurulu Başkanının katılmadığı toplantılara Genel Müdür başkanlık eder. İcra Kurulu yedi üyeden oluşur. Sekreteryanın bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısı ile Genel Müdür İcra Kurulunun doğal üyeleridir. Diğer beş üye, Genel Kurul üyeleri arasından iki yıl süreyle seçilir. Aynı sayıda yedek üye seçilir. İcra Kurulu Başkanı, İcra Kurulu üyeleri arasında görev bölümü yapar.
 
İcra Kurulu’nun Görevleri:
Şûranın çalışma programını hazırlamak ve uygulamaya koymak,
Komisyon raporlarını incelemek, görüşmek ve gerektiğinde Genel Kurula sunmak,
Şûra çalışmaları ve görevleri doğrultusunda ilgili Bakanlık ve diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,
Görüş ve önerilerini Genel Kurula sunmak,
Genel Kurul tarafından oluşturulacak komisyonların çalışmalarına nezaret etmek.
İcra kurulunun çalışma usul ve esasları
İcra Kurulu toplantıları, altı ayda bir yapılır. İcra Kurulu Başkanı, gerekli gördüğü hallerde İcra Kurulunu toplantıya çağırabilir. İcra Kurulunun gündemi, Genel Kurul gündemi esas alınarak belirlenir. İcra Kurulu üyelerinin çoğunluğunun kararıyla gündeme eklenmesi istenen maddeler, İcra Kurulu Başkanı tarafından öncelikleri değerlendirilerek gündeme dâhil edilir.
İcra Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde, İcra Kurulu Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
Genel Kurul tarafından İcra Kuruluna seçilen üyelerden eksilme olduğu takdirde, yedek üyelerden en çok oyu alan; oyların eşitliği halinde listenin başındaki üye toplantıya çağrılır.
 
Soru 20- Şura Sekretaryasının Görevleri Nelerdir?
Esnaf ve Sanatkârlar Şurası’nın Sekretarya hizmetini Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü yürütür. Sekretaryanın görevleri şunlardır:
a) Şûranın çalışmalarına esas olacak ön hazırlıkları yapmak,
b) Şûranın raportörlük, dosyalama, evrak giriş-çıkış işlemlerini ve arşiv faaliyetlerini yürütmek,
c) Genel Kurul ve İcra Kurulu toplantılarının organizasyonlarını yapmak, Şûranın toplanma tarihi ile yer ve gündemini üyelere bildirmek, komisyon üyelerine gerekli çağrıda bulunmak ve bunların çalışmalarıyla ilgili gündemlerini takip etmek,
ç) Şûra çalışmalarına ait tutanak, rapor ve diğer dokümantasyonun düzenlenmesini, üyeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesini veya dağıtımını, dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
d) İlgili kurum ve kuruluşlarla haberleşmeyi ve bilgi akışını sağlamak,
e) Şûranın görevleri arasında sayılan organizasyonları yapmak,
f) İcra Kurulu ile komisyonların çalışmalarıyla ilgili diğer işleri yapmak,
g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 
Soru 21- Ahilik Nedir?
Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilâtıdır. Aslen Horasan kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan Müslüman Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Kendi kural ve kurulları vardır. Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir.
 
Soru 22- Ahilik Haftası Kutlamaları Hangi Dönemde Gerçekleştirilir?
Ahilik Haftası Kutlamaları her yıl Mayıs ayı içerisinde Kurulca belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilir. Ahilik Kutlamalarının merkezi Ahiliğin doğuşu olarak kabul edilen ve Ahi Evran-ı Veli’nin kabrinin medfun olduğu Kırşehir’de yapılmaktadır. Kutlamaların zamanı ve süresi, gerekli görülen hallerde Kurulun teklifi ve Bakan onayı ile değiştirilir. Kutlamalar tüm illerde, valilikler, yerel yönetimler, üniversiteler, esnaf ve sanatkârlar odaları birlikleri ve üye odalar, ticaret odası, sanayi odası veya ticaret ve sanayi odaları ile esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin katılımlarıyla yapılır.
Ancak Ahiliği kuran, ona anlam ve ruh veren erenler, evliyalar, dervişler Anadolu’nun yurt olmasında ve İslamlaşmasında büyük rol oynamışlardır. Anadolu’nun manevi önderleri olan bu şahsiyetlerin verdikleri mesajlar çağlar üstü olmuş; günümüzde yaşanan pek çok probleme de ışık olacak niteliktedir. Bu nedenle Ahiliği sadece Kırşehir’de ve Türkiye’de değil uluslararası pek çok platformda da tanıtmak, anlatmak Bakanlığımızın evrensel bir vizyonu olmalıdır. Bu nedenle yılda bir defa Ahiliği tüm yönleriyle kuşatacak bir etkinliğin yurt dışında bir başkentte yapılmasının da hem ülkemizi hem de Bakanlığımızı farklı bir noktaya taşıyacağı inancıyla yurt dışı Ahilik Kutlamaları ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir.
 
Soru 23- Ahilik Haftası Kutlamalarının Giderleri Nasıl Karşılanır?
Kırşehir’de gerçekleştirilecek etkinliklerin giderleri; Bakanlık Bütçesinden bu etkinlikler için ayrılan ödenekten Bakanlıkça uygun görülen miktar ile bu miktar dışında kalan tutar TOBB, TESK ve TESKOMB tarafından eşit olarak karşılanır.  
Kırşehir'deki etkinliklere ilişkin bütçe, Komite tarafından yapılır ve Kurulca onaylanır. Harcamalar, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü veya en az Daire Başkanı düzeyinde görevlendireceği bir temsilcinin başkanlığında, Kırşehir Ticaret İl Müdürü, Kırşehir Belediyesi, TOBB, TESK ve TESKOMB temsilcilerinden oluşan harcama komisyonu tarafından gerçekleştirilir.
Kırşehir ili dışındaki illerde yapılacak kutlamaların giderleri, Bakanlık Genel Bütçesinden ayrılan pay ile başta kutlamanın yapılacağı ildeki esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşları, TOBB’a üye odalar ve TESKOMB’a bağlı esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri olmak üzere; il kutlama komitesinde yer alan kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanır.
Kutlama giderlerinin karşılanmasında yerel yönetimler ile kişi ve kuruluşlarca yapılacak ayni ve nakdi bağışlardan ve sponsorlardan da yararlanılır.
Ahilik Haftası Kutlamaları çerçevesinde, Bakanlıkça yapılacak giderler Bakanlık Genel Bütçesine tahsis edilen ödenekten karşılanır.
Ahiliğin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması, Ahilik kültürü ve teşkilâtı hakkındaki bilimsel araştırma ve incelemelerin izlenmesi, ulusal veya uluslararası, seminer, konferans ve paneller ile eğitim-öğretim ve tanıtım programları düzenlenmesi veya bu programlara katkı sağlanmasına ilişkin giderler, Bakanlık Bütçesinden bu etkinlikler için ayrılan ödenekten Bakanlıkça uygun görülen miktar ile bu miktar dışında kalan tutar TOBB, TESK ve TESKOMB tarafından eşit olarak karşılanır. Buna ilişkin bütçe Bakanlık tarafından yapılır ve Kurulca onaylanır. Harcamalar, harcama komisyonu tarafından gerçekleştirilir.
 
Soru 24- Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu Kimlerden Oluşur ve Görevleri Nelerdir?
Kutlamalar için; Bakanlıkta Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu, illerde Ahilik İl Kutlama Komiteleri kurulur.
Kurul; Bakan veya görevlendireceği yetkili temsilcinin Başkanlığında, Bakanlık Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü,  Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdür Yardımcısı ile İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran Üniversitesi  Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi, Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı,  ülke genelinde en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar derneği, TOBB, TESK, TESKOMB, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği temsilcilerinden oluşur. Kurula; Başkanın uygun görmesi halinde, kurulda yer almayan kurum ve kuruluşların temsilcileri de katılabilir. Kurulun sekretaryasını Bakanlık Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü yürütür.
 
Kurul; Ekim, Şubat, Nisan ve Haziran aylarında olmak üzere, yılda dört defa Bakanlığın belirleyeceği yerde toplanır. Kurul gerektiğinde başkanın çağrısı üzerine de toplanabilir.
Kurul aşağıda sayılan görevleri yerine getirir: 
a) Bir önceki yıl gerçekleştirilen kutlamaları değerlendirmek,
b) Kırşehir’de Komite tarafından, Ahilik geleneğine ve günümüz şartlarına uygun bir şekilde hazırlanan resmi kutlama programına son şeklini vererek onaylamak,
c) Kırşehir dışındaki illerde yapılacak çerçeve kutlama programını hazırlamak, illere göndermek ve illerden gelen programları onaylamak,
ç) Ahilik kültür ve felsefesinin uluslararası boyutta tanıtılması amacıyla; yurtdışında gerçekleştirilecek etkinliklerin yeri, zamanı ve kapsamını belirlemek, ortak projeler yürütmek,
d)  Ahilik kültürü ve teşkilâtı hakkındaki bilimsel araştırma ve incelemeleri takip etmek,
e) Ulusal veya uluslararası, seminer, konferans ve paneller ile eğitim-öğretim ve tanıtım programları düzenlenmesine veya bu programlara katkı sağlanmasına karar vermek,
f) Kutlamalar ile ilgili haber ve faaliyetleri basın ve yayın organları aracılığıyla kamuoyuna duyurulması için gereken çalışmaları yapmak,
g) Kutlama faaliyetlerinin bütçesini onaylamak